Algemene voorwaarden2017-01-28T03:27:07+00:00

©Algemene voorwaarden van Flow2seE bvba, Cryo Sauna Center, Oude Baan 143, gevestigd te 2930 Brasschaat; BTW nr.0875.443.113 (hierna genoemd ‘CSC’)

Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van CSC, overeenkomsten met en sessies geboekt bij CSC.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van CSC zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Eerdere offertes, prijsopgaven en dergelijke ten behoeve van een specifieke gebruiker worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe offerte, prijsopgave etc. aan dezelfde gebruiker. Elke overeenkomst met een of meerdere gebruiker(s) komt pas tot stand op het moment dat CSC betaling heeft ontvangen voor de boeking van een of meerdere sessie(s).
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk tussen CSC en de gebruiker overeengekomen zijn. Indien een gebruiker boekt voor meerdere personen (medegebruikers), volstaat de overeenkomst met deze gebruiker.
 4. In geval van strijd tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit de overeenkomst die werd afgesloten met een specifieke gebruiker, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
 5. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg de ongeldige en onverbindende bepaling(en) vervangen door een wel geldige bepaling. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst met een gebruiker voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van CSC. De niet-uitoefening door CSC of door de gebruiker van zijn/haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.
 6. CSC is te allen tijde bevoegd de openingstijden, huisregels, prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.
 7. Elke gebruiker is verplicht op elk ogenblik alle redelijke medewerking te verlenen om CSC in staat te stellen haar overeenkomst (op verantwoorde wijze) conform haar verplichtingen na te komen.

Verplichtingen van de gebruiker bij een sessie

 1. De gebruiker waarmee door CSC een overeenkomst werd afgesloten, dient ervoor te zorgen dat iedere persoon (medegebruiker) waarvoor hij (een) sessie(s) heeft geboekt, voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Hij/zij is verplicht bij het eerste bezoek een intake gesprek te doorlopen en alle vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden;
 • Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen en instructies van en namens CSC;
 • Hij/zij is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van CSC zoals deze zijn vermeld op de borden in het Sauna Center, de huisregels van CSC, etc.;
 • Hij/zij dient respect te hebben voor andere bezoekers, de omgeving, het personeel van CSC en de cabines, apparatuur, etc.;
 • Hij/zij is er van op de hoogte dat de materialen, cabines, apparatuur, etc. die worden gebruikt voor de sessie en zich in het Cryo Sauna Center bevinden zeer kostbaar zijn en hij/zij dient hier dan ook op zorgvuldige wijze mee om te gaan en deze uitsluitend overeenkomstig hun bestemming en de aanwijzingen te gebruiken;
 • Hij/zij dient zich te (kunnen) legitimeren en meerderjarig te zijn.
 1. Elke gebruiker moet omwille van de veiligheid, hygiënische en gezondheidsredenen tevens voldoen aan de volgende voorwaarden alvorens een sessie bij CSC te ondergaan :
 • Hij/zij dient droog zwemgoed of droge sportkleding te dragen, in de stof mogen geen metalen (dus ook geen metalen beugels) zijn verwerkt;
 • Hij/zij draagt tijdens de sessie geen contactlenzen en/of bril;
 • Hij/zij draagt geen sieraden, piercings, etc.;
 • Hij/zij draagt geen gehoorapparaat;
 • Hij/zij heeft tot twee uren voorafgaand aan de sessie geen crèmes, lotions of make-up op zijn/haar gezicht en/of lichaam aangebracht;
 • Zijn/haar huid en haar zijn droog;
 • Hij/zij heeft twee uren voorafgaande aan de sessie niet gesport;
 1. De Bezoeker dient uiterlijk een half uur voor aanvang van de sessie aanwezig te zijn op de Locatie en zich daar bij het personeel van CSC aan te melden.
 2. Elke gebruiker moet op het gevraagde tijdstip aanwezig zijn alsook zich gedragen naar voormelde voorschriften. Indien dit niet het geval is, heeft CSC het recht deze gebruiker te weigeren zonder dat CSC gehouden is om (een deel) van de kosten van de sessie terug te betalen. De sessie geldt als te zijn afgenomen.

Indien een gebruiker een maandabonnement heeft en drie keer in een maand niet (tijdig) voor een sessie aanwezig is en/of niet voldoet aan voormelde voorwaarden, heeft CSC het recht deze gebruiker de toegang te weigeren voor het resterende gedeelte van de betreffende maand zonder tot terugbetaling van het bedrag van het maandabonnement te moeten overgaan.

 1. Elke gebruiker die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, kan door CSC de sessie ontzegd worden. CSC is niet gehouden tot terugbetaling van (een deel van) de kosten van de sessie. De betreffende sessie geldt als te zijn afgenomen.

Het personeel van CSC is altijd bevoegd om (een) gebruiker(s) (permanent) te weigeren indien zij daarvoor aanleiding ziet.

In de hiernavolgende gevallen is een sessie NIET toegestaan

 1. In een aantal gevallen kan een sessie gevaarlijk voor de gezondheid zijn. In die gevallen is een sessie in principe dan ook niet toegestaan :

strikt verboden

 • onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • medicijnen gebruiken die het algemene functioneren beïnvloeden;
 • jonger dan 18 jaar oud;
 • de gebruiker heeft een infectieziekte of open wonden;

behoudens toestemming van de huisarts

 • zwangerschap;
 • koorts;
 • bloedarmoede;
 • koude allergie;
 • nu of in het verleden acute of symptomatische hart- en/of vaatziekten gehad hebben zoals (extreme of niet behandelde) hypertensie, vernauwing van de bloedvaten, aderverkalking en/of veneuze trombose, syndroom van Raynaud, te hoge of te lage bloeddruk, hartklachten zoals hartaanval, hartinfarct, hartritmestoornissen, longembolie, myocarditis, etc.;
 • de gebruiker draagt een pacemaker;
 • een of meerdere hersenaandoeningen hebben;
 • ongecontroleerde epileptische aanvallen;
 • in de afgelopen zes maanden een chronische of acute ziekte gehad hebben;
 • de gebruiker heeft op het moment van de sessie of in het verleden een of meerdere andere lichamelijke klachten en/of ziektes (gehad) op basis waarvan hij/zij kan vermoeden dat een sessie niet bevorderlijk of mogelijk zelfs schadelijk of gevaarlijk is voor zijn/haar gezondheid.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de overeenkomst met CSC heeft afgesloten om ervoor te zorgen dat geen van de personen (medegebruikers) waarvoor hij/zij een sessie(en) heeft geboekt voldoet aan een van bovenstaande punten dan wel dat de perso(o)n(en) (medegebruiker(s)) waar dit voor geldt goedkeuring heeft/hebben van hun huisarts alvorens een sessie te ondergaan. Bij gebreke daaraan, wordt de sessie niet uitgevoerd en wordt de prijs niet terugbetaald. De sessie geldt als te zijn afgenomen.

Betalingsmodaliteiten

 1. Elke sessie en/of aanschaf van een meerbeurtenkaart wordt, indien via internet wordt gereserveerd, onmiddellijk betaald op de voorgestelde betalingswijze. Indien een sessie ter plaatse wordt gereserveerd en/of ter plaatse een meerbeurtenkaart wordt aangekocht, dient de gebruiker onmiddellijk via bancontact te betalen. CSC accepteert geen contante betalingen.
 2. Indien een maandabonnement wordt overeengekomen, gaat de gebruiker ermee akkoord dat deze maandelijkse vergoeding per domiciliëring van de opgegeven bankrekening afgeschreven wordt. Hiervoor zal de gebruiker op het ogenblik van reservatie het noodzakelijke document ondertekenen dat door CSC kan worden voorgelegd aan de bank. Indien de vergoeding op betaaldatum niet kan worden afgeschreven, zal binnen veertien dagen nogmaals worden geprobeerd het bedrag af te schrijven. Indien de gebruiker vóór (of na) het verstrijken van die termijn een sessie wenst te krijgen, is CSC gerechtigd het openstaande bedrag in een keer op te eisen alvorens de gebruiker een sessie te laten ondergaan. Kosten die CSC moet maken om betaling te krijgen, worden doorberekend aan de gebruiker, evenals redelijke administratiekosten.
 3. CSC heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van het maandabonnement op te schorten zolang een gebruiker niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Onverminderd het hiervoor bepaalde geldt voor alle facturen van CSC een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Echter, indien CSC de volledige prijs van de sessie(s) niet uiterlijk 24 uur vóór het plaatsvinden van de sessie(s) heeft ontvangen, is zij gerechtigd de gebruiker(s) te weigeren.
 5. Indien (een) gebruiker(s) goederen hu(u)r(t)(en) van CSC dient de betaling van de prijs hiervoor uiterlijk onmiddellijk voorafgaande aan de sessie(en) per bancontact te zijn voldaan.

Annulatiemogelijkheden

 1. Elke sessie kan tot 24 uur vóór het moment van de sessie kosteloos worden geannuleerd. Een annulering kan telefonisch (0479764194) worden gedaan of via de website cryosaunacenter.com. Indien de Gebruiker (deels) annuleert krijgt deze een annuleringscode ter bevestiging van de annulering. Deze annuleringscode dient ter bewijs van de annulering. Als de gebruiker geen annuleringscode ontvangt, geldt de annulering als niet te zijn ontvangen door CSC. Het tijdstip van ontvangst van de annuleringscode door de gebruiker is het tijdstip op basis waarvan wordt bepaald of tijdig is geannuleerd. Bij het annuleren van een losse sessie, wordt, in geval van tijdige annulering, het door de gebruiker betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering door CSC op het bij haar bekende rekeningnummer van de gebruiker teruggestort. In geval van een beurtenkaart of maandabonnement kan bij tijdige annulering een nieuwe sessie worden gereserveerd.
 2. Bij een annulering binnen 24 uur vóór de sessie, of indien de gebruiker niet komt opdagen tijdens de sessie, worden de kosten van de sessie niet terugbetaald; een sessie wordt beschouwd als te zijn afgenomen.
 3. Indien tijdens de intake (voorafgaand aan de sessie) blijkt dat de gebruiker de sessie toch niet mag ondergaan vanwege zijn/haar bloeddruk, geldt de sessie als niet te zijn afgenomen. In geval het een losse boeking betreft, wordt het bedrag van de betreffende sessie aan de gebruiker terugbetaald. In geval van een beurtenkaart wordt de sessie niet van de beurtenkaart afgeschreven.

Specifieke bepalingen met betrekking tot maandabonnement en beurtenkaart

 1. Indien een maandabonnement wordt afgenomen, mag de gebruiker ten behoeve van wie het maandabonnement is afgesloten, iedere dag van de maand één keer per dag een sessie ondergaan. Een sessie dient van te voren te zijn gereserveerd.
 2. Het maandabonnement en een beurtenkaart zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Zowel de gebruiker als CSC kunnen te allen tijde het maandabonnement opzeggen. Indien dit wordt gedaan voor het einde van een maand geldt dat het maandbedrag van de daarop volgende maand niet meer wordt afgeschreven. Het maandabonnement wordt beëindigd tegen de datum in die maand waarop de maandtermijn verloopt.

Aansprakelijkheid

 1. Indien één of meerdere van de (mede)gebruiker(s) waarvoor een gebruiker de overeenkomst is aangegaan niet voldoe(t)(n) aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden is, voor zover deze gebruiker niet aansprakelijk is jegens CSC, de gebruiker waarmee de overeenkomst werd afgesloten, aansprakelijk voor de schade van CSC veroorzaakt door de gedragingen en/of het nalaten van deze gebruiker(s), te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een goed huisvader.
 2. Indien een persoon (medegebruiker) goederen voor de sessie huurt van CSC, is de gebruiker waarmee de overeenkomst met CSC werd afgesloten ervoor verantwoordelijk dat deze goederen in dezelfde staat als waarin deze zijn ontvangen, direct na de sessie terug worden ingeleverd. Bij gebreke daaraan, is deze laatste gebruiker gehouden de schade aan CSC te vergoeden door de nieuwprijs van het gehuurde voorwerp aan CSC te vergoeden.
 3. In het CSC Brasschaat is voor iedere gebruiker een kluisje beschikbaar voor zijn/haar persoonlijke eigendommen. De gebruiker dient al zijn/haar persoonlijke eigendommen in het kluisje voor eigen risico te bewaren gedurende de sessie. CSC is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, etc. van persoonlijke eigendommen.
 4. Het is de eigen keuze van een gebruiker om een sessie te ondergaan. CSC is nooit aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door een gebruiker als gevolg van het uitvoeren van de overeenkomst en meer specifiek het ondergaan van een sessie, behoudens eigen opzet of zware fout.

CSC kan verder ook geenszins aansprakelijk worden gehouden indien de gebruiker de instructies (van het personeel) van CSC, de (huis)regels etc. van CSC niet strikt en volledig heeft opgevolgd. Hetzelfde geldt indien de gebruiker niet voldoet aan voorwaarden genoemd in deze Voorwaarden dan wel in andere door de gebruiker ondertekende documenten.

Herroepingsrecht voor consumenten

 1. Als de gebruiker een consument is en elektronisch een of meerdere sessie(s) heeft geboekt en betaald of als de gebruiker als consument een beurtenkaart heeft afgenomen of een maandabonnement heeft afgesloten kan de gebruiker deze binnen 14 dagen na het moment van betalen (in het geval van een maandabonnement is dit de eerste betaling) zonder opgave van redenen ontbinden op grond van het herroepingsrecht. Als de sessie eerder plaatsvindt dan het verstrijken van deze 14 dagen termijn, is dit op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker en kan de gebruiker na de sessie geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de gebruiker CSC via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze verklaring kan naar het (e-mail) adres zoals vermeld op de website van CSC worden gestuurd. De gebruiker kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Als de gebruiker de overeenkomst herroept, ontvangt de gebruiker alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat CSC op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van CSC terug. CSC betaalt de gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht zonder dat voor de terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen CSC en Gebruiker is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de (totstandkoming van de) overeenkomst en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Antwerpen tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

PRIVACYREGLEMENT:

Deze pagina beschrijft het beleid dat bij  Flow2seE bvba, Cryo Sauna Center, Oude Baan 143, gevestigd te 2930 Brasschaat; BTW nr.0875.443.113 (hierna genoemd ‘CSC’), wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan CSC.
CSC vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft CSC in dit reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens CSC expliciet om jouw toestemming moet vragen.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Bij de registratie op deze website, een bezoek aan CSC en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van CSC. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.
Gevraagde informatie :
Aan de gebruiker waarmee de overeenkomst wordt afgesloten, vraagt CSC om naam, telefoonnummer, een e-mailadres en het doen van een betaling. Deze gegevens zijn nodig om: – de boeking bij CSC financieel en administratief te kunnen afhandelen en  – de desbetreffende gebruiker te kunnen bereiken als dat nodig is.
Aan een effectieve gebruiker vraagt CSC daarnaast persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot de gezondheid (het gebruik van medicatie en een eventuele ziektegeschiedenis). Deze gegevens zijn nodig om: – jou een goede en veilige behandeling te bieden; – de verstrekte gegevens administratief te kunnen verwerken zodat CSC jouw gezondheidsgegevens kan koppelen aan jouw persoonsgegevens; – de veiligheid en gezondheid van andere bezoekers en/of het personeel van CSC en/of CSC zelf te waarborgen (bijvoorbeeld bij besmettelijke ziektes); – indien nodig te voldoen aan een wettelijke meldingsplicht.
Voorafgaand aan de (eerste) sessie zal CSC bovendien een foto van elke gebruiker maken. Deze foto neemt CSC op in haar digitale administratie. Deze foto heeft CSC nodig omdat: – CSC daarmee bij ieder bezoek de identiteit van de gebruiker kan controleren; – met de aanwezigheid van de foto in haar systeem vast staat dat CSC de hierboven bedoelde gezondheidsgegevens van jou heeft ontvangen; –  deze koppeling van gegevens noodzakelijk is voor het bieden van een goede en veilige Behandeling.
Facebook CSC vindt het leuk om de ervaringen van gebruikers na een behandeling op haar locatie te filmen en deze filmpjes ter promotie op haar Facebookpagina te plaatsen. Hiertoe plaatst CSC een zuil met een videocamera waar jij zelf een kort filmpje kunt opnemen. Na de opname kun je zelf beoordelen of je akkoord gaat met het plaatsen van het filmpje op Facebook. Dit kun je doen door na het terugkijken van het filmmateriaal de optie akkoord aan te vinken.
Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van CSC. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met CSC heeft afgesloten.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.
CSC behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van haar organisatie te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
voor het verwerken van de gegevens met betrekking tot de gezondheid heeft CSC steeds jouw expliciete toestemming nodig. Die krijgt CSC doordat jij aangeeft akkoord te gaan met dit reglement. Indien gewenst kun je dit reglement opslaan en/of printen; – jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van CSC worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door CSC beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem; – de medewerkers van CSC hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan CSC verstrekte persoonsgegevens; – jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. CSC hanteert een termijn van twee jaar na het laatste bezoek waarna de gegevens vernietigd worden.
U heeft op elk ogenblik het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens heeft u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.
Als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met CSC opnemen en probeert CSC er samen met jou uit te komen.